Kế hoạch triển khai thực hiện NĐ số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn


Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang


Kế hoạch truyền thông “Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7” và tổ chức hoạt động “Đi bộ vì sức khỏe” năm 2022


Kế hoạch kiểm tracông tác phòng chống thiên tai và bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang


Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang năm 2022


Kế hoạch phát động thi đua phát triển Chính quyền số và bảo đảm An toàn thông tin mạng gắn với cải cách hành chính năm 2022


Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022


Kế hoạch tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2022


Kế hoạch phát động thi đua trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022


Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang


Banner phải dưới

Actions
Loading...

AG_LuotTruyCap portlet

Actions
Loading...
Đang trực tuyến: 29
Lượt truy cập: