Kế hoạch ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang”.


Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, nhằm phục hồi sản xuất – kinh doanh doanh nghiệp


Kế hoạch Triển khai Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050


Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2021-2025.


Kế hoạch tuyên truyền bảo hiểm xã hội đến năm 2025


Kế hoạch Tổ chức “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” năm 2021


Chương trình Chuyển đổi số tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030


Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang.


Kế hoạch “An Giang đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.


Kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang.


Banner phải dưới

Actions
Loading...

AG_LuotTruyCap portlet

Actions
Loading...
Đang trực tuyến: 99
Lượt truy cập: