CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
_______
 

I. Lãnh đạo Văn phòng:

- Lãnh đạo Văn phòng gồm có Chánh Văn phòng và không quá 03 Phó Chánh Văn phòng.
 
- Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật.

II. Các phòng, ban và đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

1- Phòng Tổng hợp;
 
2- Phòng Kinh tế ngành;
 
3- Phòng Kinh tế tổng hợp;
 
4- Phòng Khoa giáo - Văn xã;
 
5- Phòng Nội chính;
 
6- Phòng Hành chính - Tổ chức;
 
7- Phòng Quản trị - Tài vụ;
 
8- Ban Tiếp công dân tỉnh;
 
* Các đơn vị sự nghiệp
 
9- Trung tâm Công báo - Tin học;
 
10- Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh;
 
11- Trung tâm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tỉnh.
 
Các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động. Tùy tình hình cụ thể, Chánh Văn phòng phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc thành lập, hợp nhất, chia tách, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng theo quy định của pháp luật.

Banner phải dưới

Actions
Loading...

AG_LuotTruyCap portlet

Actions
Loading...
Đang trực tuyến: 49
Lượt truy cập: