Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các cách thức sau:
- Gửi qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vn/  hoặc Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp tại địa chỉ: https://doanhnghiep.chinhphu.vn/
- Phản ánh trực tiếp hoặc thông qua thư điện tử, điện thoại đến các địa chỉ như sau: 
+ Thủ trưởng cơ quan giải quyết thủ tục hành chính (Email, Số điện thoại).
+ Phòng Tổng hợp (bộ phận
Kiểm soát thủ tục hành chính) - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn, điện thoại: 02963.957.006).
+ Thường trực Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh - Sở Nội vụ (email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn, điện thoại: 0378.247.247).
Lưu ý:
- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;
- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;
- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

Banner phải dưới

Actions
Loading...

AG_LuotTruyCap portlet

Actions
Loading...
Đang trực tuyến: 85
Lượt truy cập: