Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Tăng cường chỉ đạo thực hiện các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh

22/06/2022 | 02:19
Thực hiện Công văn số 3384/BCT-CTĐP ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Bộ Công Thương về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản triển khai một số nội dung sau:

Rà soát sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công của địa phương; xây dựng và phê duyệt Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn đến năm 2025 để tổ chức thực hiện; nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật đối với hoạt động khuyến công áp dụng tại địa phương.

Tổ chức triển khai kế hoạch khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương đã được phê duyệt năm 2022 đảm bảo tiến độ, hiệu quả, đúng quy định; hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) tiếp tục vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hậu Covid-19.

Bên cạnh đó, định hướng hoạt động khuyến công hỗ trợ có trọng tâm trọng điểm vào các lĩnh vực, sản phẩm chủ lực, tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, bảo đảm phát huy tối đa nguồn lực, năng lực hiện có của các cơ sở CNNT; phát triển các sản phẩm CNNT tiêu biểu, nhất là các sản phẩm đã được trao Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh, khu vực, quốc gia; phấn đấu xây dựng được các đề án điểm.

Sở Công Thương phát huy vai trò tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công tại địa phương; gắn với công tác hỗ trợ các cơ sở CNNT đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá thực hiện các hoạt động khuyến công trên địa bàn. Kiện toàn tổ chức bộ máy, mô hình hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc triển khai các nhiệm vụ về khuyến công thực hiện. Chỉ đạo xây dựng hệ thống cộng tác viên khuyến công cấp huyện, cấp xã nhằm giúp các cơ sở CNNT thuận lợi hơn trong tiếp cận chính sách khuyến công.

Tiếp tục tăng cường nguồn vốn từ ngân sách địa phương để triển khai các nội dung phục vụ hoạt động khuyến công trên địa bàn; có sự hài hòa giữa ngân sách địa phương với ngân sách trung ương trong hỗ trợ khuyến khích phát triển CNNT. Đánh giá, xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương cho các nội dung hoạt động nhằm thu hút được nhiều cơ sở CNNT tham gia đầu tư phát triển sản xuất.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chính sách khuyến công; tăng cường các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác truyền thông./.

 

Mỹ Phi

Banner phải dưới

Actions
Loading...

AG_LuotTruyCap portlet

Actions
Loading...
Đang trực tuyến: 42
Lượt truy cập: