Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Văn phòng UBND tỉnh triển khai công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020

20/03/2020 | 04:32
Ngày 18/3/2020, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 146/KH-BCH về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của Văn phòng UBND tỉnh An Giang năm 2020.

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN); Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và người lao động về công tác quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Ngày 18/3/2020, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 146/KH-BCH về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của Văn phòng UBND tỉnh An Giang năm 2020.

Theo đó, Kế hoạch nêu ra các nội dung nhiệm vụ cần thực hiện như sau:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh; Cấp ủy, chính quyền, Hội đồng GDQPAN các cấp quán triệt, triển khai sâu rộng, chặt chẽ, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ GDQPAN.

Phân cấp, quản lý và tổ chức tốt việc bồi dưỡng KTQPAN cho các đối tượng theo quy định Nghị định số 13/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tuyên truyền, nâng cao chất lượng phổ biến KTQPAN cho đoàn viên, hội viên, người lao động; Đổi mới hình thức, phương pháp đa dạng, linh hoạt; Trọng tâm tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP-AN, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức.

Tăng cường kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ GDQPAN đối với Ban CHQS; Cụ thể hóa nhiệm vụ GDQPAN thành tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, đơn vị.

 

Văn Vinh

Banner phải dưới

Actions
Loading...

AG_LuotTruyCap portlet

Actions
Loading...
Đang trực tuyến: 109
Lượt truy cập: