Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Lấy ý kiến đóng góp Đề án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2020 - 2025.

04/05/2020 | 10:43
Đóng góp ý kiến dự thảo Tờ trình, Nghị quyết chủ trương thông qua Đề án hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2020 - 2025.

     Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

     Căn cứ Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc Phê duyệt Đề cương và dự toán xây dựng Đề án phát triển doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh An Giang giai đoạn 2019 – 2025;

     Căn cứ Công văn số 8459/BKHĐT-PTDN ngày 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến với Đề án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2019 – 2025,

     Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn chỉnh dự thảo Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh An Giang giai đoạn 2020 – 2025 và dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua chủ trương ban hành và một số nội dung của Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh An Giang giai đoạn 2020 – 2025 và dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2020 – 2025.

     Để văn bản ban hành đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang; các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ, Hội nữ doanh nhân và nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đóng góp ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết nêu trên.

     Nội dung góp ý đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang, Địa chỉ: Số 3 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Bản điện tử gửi về địa chỉ mail: sokhdt@angiang.gov.vn để tổng hợp chung.

     Thời gian đóng góp và tiếp nhận ý kiến: 30 ngày (từ ngày 24/4/2020 đến ngày 24/5/2020).

Văn phòng UBND tỉnh

Banner phải dưới

Actions
Loading...

AG_LuotTruyCap portlet

Actions
Loading...
Đang trực tuyến: 96
Lượt truy cập: