Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan

30/11/2020 | 02:17
Với mục đích thực hiện thống nhất việc mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng về tài sản của Nhà nước cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời phát huy quyền làm chủ tập thể, công khai dân chủ trong công tác quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 477/QĐ-VP.UBND vềQuy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước” tại cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Theo đó, Quy chế này quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được hình thành từ các nguồn: Ủy ban nhân dân tỉnh  trang cấp,  nhận điều chuyển, tự mua sắm và các nguồn hình thành khác…

Tài sản thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quy chế này bao gồm: Tài sản cố định và công cụ dụng cụ phục vụ công tác chuyên môn tại các Phòng, Trung tâm, Nhà khách, bộ phận chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước không thuộc phạm vi áp dụng của  Quy chế này được thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Việc quản lý, sử dụng tài sản phải thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 và các văn bản hướng dẫn  của Luật quản lý, tài sản công.

Tài  sản được giao đến từng  phòng  quản lý, sử dụng đảm bảo đúng mục đích, công năng; bảo vệ  -  bảo quản tài sản theo đúng quy định của Nhà nước. Đơn vị, cá nhân được giao quản lý, sử dụng tài sản sản phải chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng nếu xảy ra mất mát, chiếm dụng hoặc sử dụng trái phép.

Việc quản lý, sử dụng các tài sản được thực hiện công khai, minh bạch, theo dõi, hạch toán đầy đủ về mặt hiện vật và giá trị theo quy định của Nhà nước. Quá trình bảo dưỡng, sửa chữa, điều chuyển, thanh lý, hủy tài sản nhà nước tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phải được Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và tuân thủ các quy định về phân cấp của UBND tỉnh và các yêu cầu của Sở Tài chính.

Tất cả các đơn vị thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cá nhân được giao quản lý và sử dụng tài sản công phải thực hiện đúng các quy định của Quy chế này./.

 

Mỹ Phi

Banner phải dưới

Actions
Loading...

AG_LuotTruyCap portlet

Actions
Loading...
Đang trực tuyến: 89
Lượt truy cập: