Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Thực hiện Nghị quyết về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

10/09/2021 | 10:51
Thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Để đảm bảo tính thống nhất trong quá trình áp dụng, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động tổ chức triển khai, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân các nội dung của Nghị quyết.

 Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang đúng theo quy định tại Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 19/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế và các cơ quan liên quan căn cứ quy định tại Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND và các quy định của pháp luật hiện hành, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang./.

 

Mỹ Phi

Tin khác

Banner phải dưới

Actions
Loading...

AG_LuotTruyCap portlet

Actions
Loading...
Đang trực tuyến: 101
Lượt truy cập: