Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Đẩy mạnh công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

15/09/2021 | 11:49
Để đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đảm bảo sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa yêu cầu các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung sau:

 Đối với các huyện, thị xã, thành phố đã được Hội đồng nhân dân cấp huyện thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu: Ủy ban nhân dân cấp huyện khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước ngày 01 tháng 10 năm 2021. Đối với các huyện, thị xã, thành phố chưa được Hội đồng nhân dân cấp huyện thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu: Tùy vào điều kiện và tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp tổ chức kỳ họp bất thường để thông qua nội dung này trước ngày 01 tháng 11 năm 2021.

Sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện khẩn trương gửi hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 11 năm 2021 để xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố cùng với đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai tỉnh (2021-2030) trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định cho ý kiến trước khi tích hợp vào Quy hoạch tỉnh trước ngày 15 tháng 9 năm 2021.

Bên cạnh đó chủ trì, phối hợp Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố cùng với đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất 05 năm tỉnh (2021-2025) trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định trước ngày 15 tháng 11 năm 2021. Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu cấp huyện, hoàn thành trước ngày 01 tháng 12 năm 2021.

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện./.

 

Mỹ Phi

Tin khác

Banner phải dưới

Actions
Loading...

AG_LuotTruyCap portlet

Actions
Loading...
Đang trực tuyến: 98
Lượt truy cập: