Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Thực hiện Thông tư của Bộ Tài chính về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển

20/10/2021 | 02:42
Thực hiện Thông tư số 86/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính căn cứ nội dung hướng dẫn tại Thông tư trên tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nội dung sau:

Chỉ đạo, giám sát Hội đồng quản lý và Quỹ đầu tư phát triển thực hiện cơ chế tài chính, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động theo quy định tại Thông tư này.

Phê duyệt việc bổ sung vốn điều lệ của Quỹ đầu tư phát triển theo quy định tại Điều 3 Thông tư này.

Phê duyệt báo cáo xếp loại hiệu quả hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển; quyết toán chênh lệch thu chi Quỹ; mức trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ thưởng người quản lý, quỹ khen thưởng, phúc lợi của Quỹ.

Bên cạnh đó, tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra tình hình hoạt động và tài chính của Quỹ đầu tư phát triển.

Đồng thời, yêu cầu Quỹ Đầu tư phát triển khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 4944/VPUBND-KTTH ngày 20/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Điều 23 Thông tư số 86/2021/TTBTC (xây dựng và trình Hội đồng quản lý Quỹ ban hành các quy chế)./.

 

Mỹ Phi

Banner phải dưới

Actions
Loading...

AG_LuotTruyCap portlet

Actions
Loading...
Đang trực tuyến: 39
Lượt truy cập: